Sztandar dla 5 Brygady Pancernej „Skorpion” to już 24 lata minęły od tych pamiętnych chwil.

Sztandar dla 5 Brygady Pancernej „Skorpion”

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 lutego 1993 roku „O znakach Sił Zbrojnych, w grudniu 1994 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Opola Leszka Pogana, ukonstytuował się Komitet Fundatorów Sztandaru 5 Brygadzie Pancernej „Skorpion”. Obok Prezydenta Miasta, w skład komitetu weszli:

– Prezes Towarzystwa Przyjaciół Opola Leopold Swiderski;

– Prezes Zarządu Wojewódzkiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Opolu Mieczysław Kondera;

 • Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych płk w st. spocz. Stefan Szelka;
 • Dyrektor Banku PKO S.A. w Opolu Zbigniew Bielaczyc.

Na czele Komitetu stanął Prezydent Miasta Opola Leszek Pogan, a Komitet na swym posiedzeniu postanowił:

 • Wystąpić do MON z wnioskiem o zgodę na ufundowanie sztandaru;
 • Wystąpić z wnioskiem do Pana mjr. Mieczysława Białkiewicza by zechciał przyjąć godność honorowego przewodniczącego;
 • Utworzyć konto w Banku PKO S.A. oraz zwrócić się do instytucji, zakładów pracy, przyjaciół brygady i osób prywatnych o wsparcie inicjatywy.

Idea ufundowania sztandaru dla 5 Brygady Pancernej „Skorpion” została przez wielu przyjaciół brygady wsparta m.in.:

 • Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Opolu;
 • Kludi – Armaturen Spółka z o.o.;
 • E. „Energobudowa” Zakład Generalnego Wykonawstwa Elektrowni Opole;
 • Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Zarząd Wojewódzki w Opolu;
 • Bank PKO S.A w Opolu.;
 • Transport-Import, Eksport, Handel Hurtowy i Detaliczny – Adam Mytiuk Opole;
 • Zakłady Cementowo — Wapiennicze „Górażdże” w Choruli;
 • Regionalne Towarzystwo Handlu Zagranicznego „Promopol” Opole;
 • Zakłady Graficzne im. J. Łangowskiego w Opolu;
 • Przedsiębiorstwo Eksportu Usług Technicznych OPEX Opole;
 • POLSADORO w Opolu;
 • PMUE „Remak” w Opolu;
 • Cementownia „Odra” S.A. Opole;
 • Murarstwo-Posadzkarstwo – Jerzy Iskierka – Kotorz Mały;
 • Związek Inwalidów Wojennych RP, Zarząd Oddziału w Opolu;
 • Izba Rzemieślnicza w Opolu
 • Towarzystwo Przyjaciół Opola w Opolu;
 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Zarząd Oddziału w Opolu;
 • Białkiewicz – Wielka Brytania;
 • Antosewicz – USA;
 • Koło Pułku 4 Pancernego Skorpion – Wielka Brytania;
 • Domiszewski – Wielka Brytania;
 • Zieleń Miejska Spółka z o.o. Opole.

W dniu 18 maja 1995 r.  na uroczystej zbiórce został zgonie z ceremoniałem wojskowym pożegnany sztandar 102 pz i odwieziony do muzeum WP w Warszawie.

Pożegnanie sztandaru 102 pz przez dowódcę 5 BPanc ppłk R. Kubackiego

Ostatnia defilada żołnierzy przed sztandarem 102 pz. Od lewej dowódca uroczystości kpt. J. Zadworny, poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu ppor. M. Szwagrzyk, sztandarowy chor. Romuald Mazurkiewicz, asysta plut. W. Zalewski

 

20 maja 1995 r. na rynku Opola przed ratuszem opolskim, zebrali się weterani Pułku 4 Pancernego „Skorpion”, Minister Stanu w kancelarii Prezydenta RP, Mieczysław Wachowski, dowódca Wojsk Lądowych gen. dyw. Zbigniew Zalewski, dowódca ŚOW gen. dyw. Janusz Ornatowski, dowództwo 10 SDZ z dowódcą gen. bryg. E. Szwagrzykiem i przedstawiciele sąsiednich dywizji i brygad, a także władze województwa opolskiego i miasta Opola. Odbyła się uroczystość  wręczenia sztandaru dla 5 BPanc „Skorpion”.

Na centralnym placu Opola, weterani i zaproszeni gaście, w lewo od podwyższonego tarasu. Dalej w lewo, prostopadle do naszych szeregów, ustawiły się poczty sztandarowe organizacji społecznych i harcerzy z Opola. Wszyscy czekają na wprowadzenie pododdziałów, dla których zarezerwowano ulicę równoległą do ściany Ratusza. Na plac przy dźwiękach wojskowej orkiestry maszeruje na czele dowódca uroczystości mjr Jan Zadworny i nie, co później na placu pojawia się prowadzona przez niego kolumna pododdziałów 5 BPanc z kompanią honorową z pocztem sztandarowym i proporcem pułkowym ”Skorpionów”, a dalej pozostałe pododdziały brygady. Przybywa przedstawiciel Prezydenta RP. Po złożeniu meldunku przez dowódcę 5 BPanc, przechodzą przed frontem pododdziałów, oddają honory sztandarom i zajmują miejsce wśród zaproszonych osób stojących na tarasie. Słychać kolejne komendy. „Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej –Wystąp!” Poczet z flagą biało-czerwona, podchodzi do masztu przy ścianie Ratusza. Hymn. Sprawnie wciąga na maszt flagę. Wszystko odbywa się w oprawie muzycznej, doskonałej orkiestry 10 DZ.

Przed frontem pododdziałów 5 BPanc i przed trybuną honorową, na stole nakrytym zielonym suknem, na którym rozłożono sztandar z drzewcem, przygotowany do poświęcenia i wbicia gwoździ pamiątkowych, przypominających tradycje i uczestników uroczystości.

Rozpoczynają się okolicznościowe przemówienia. Akt nadania sztandaru 5 BPanc  „Skorpion” odczytał Minister Stanu w kancelarii Prezydenta RP, Mieczysław Wachowski. Kapelani: ks. kpt. Z. Dymitruk i Ojciec płk Adam Studziński przeprowadzili wspólną ceremonię poświęcenia sztandaru. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli mjr  M. Białkiewicz i żona pierwszego dowódcy Pułku 4 Pancernego „Skorpion” płk.  Stanisława Glińskiego, pani Zofia Glińska. Autor jako dowódca uroczystości szczególnie przeżyłem ceremoniał wręczenia sztandaru żołnierzom brygady. Tak to wspominam: „Przed stołem staje minister M. Wachowski…podniósł wysoko sztandar, ukazując obie jego strony przez moment widziałem na pierwszej z nich, w środku dużego białego orła otoczonego wieńcem laurowym a w białych narożnikach, cztery piątki, w środku mniejszych, złotem wyszytych wieńców laurowych… na drugiej stronie, w centralnej pozycji, otoczone dużym laurowym wieńcem trzy słowa: BÓG, HONOR, OJCZYZNA…, a w czterech białych narożnikach, w okrążeniu małych wieńców laurowych cztery odznaki: herb Opola, Znak Pancerny, Krzyż Pułku 4 Pancernego. Krzyż 4 Baonu Czołgów. Chwila ta trwała krócej, niż jej opis, lecz utrwaliła się w mej pamięci nad wyraz mocno. Podniesiony wysoko sztandar pochyla się nad dowódcą brygady, który przyklęknął… ten ujmuje ręką skraj jego płata i całuje.., powstaje.. ujmuje drzewiec… przekazuje go ustawionym przed nim żołnierzom pocztu sztandarowego”.

Poczet sztandarowy przy dźwiękach orkiestry przechodzi przed frontem pododdziałów i zajmuje miejsce przy proporcu dowódcy Pułku 4 Pancernego „Skorpion”, który uosabia tradycję przekazaną przez weteranów.

Pododdziały brygady defiladą kończą uroczystość wręczenia sztandaru. Publiczność nie szczędziła braw.

Minister M. Wachowski dokonuje przeglądu pododdziałów 5 BPanc

Minister Wachowski wita się z dowództwem 5 BPanc od lewej mjr J. Zadworny-szef sztabu, mjr E. Ambicki – szef logistyki, mjr H. Gmyrek – szef szkolenia

Goście Honorowi na uroczystości wręczenia sztandaru

Od lewej Z. Filinger, mjr E. Ambicki, mjr H. Gmyrek, O. płk A. Studziński, ks. kpt. Z. Dymitruk

Akt nadania sztandaru 5 BPanc  „Skorpion” odczytał Minister Stanu w kancelarii Prezydenta RP, Mieczysław Wachowski

          

Poświęcenie sztandaru dokonują ks. kpt. Z. Dymitruk i O. płk  A. Studziński

            Rodzice chrzestni sztandaru

       Zofia Glińska, mjr M. Białkiewicz
   

 

 

 

 

 

Minister M. Wachowski, gen. dyw. Z. Zalewski, gen. dyw. J. Ornatowski wbijają symboliczne gwoździe w drzewiec sztandaru

 

                       

Wojewoda opolski R. Zembaczyński                         Prezydent miasta Opola L. Pogan

 

     

Minister M. Wachowski przekazuje  sztandar dla dowódcy ppłk R. Kubackiego

Ppłk dypl. R. Kubacki przekazuje sztandar dla pocztu sztandarowego. Dowódca pocztu ppor. M. Szwagrzyk, sztandarowy st. chor. R. Mazurkiewicz, asysta chor. W. Zalewski  W głębi autor książki jako Dowódca uroczystości

Ppłk R. Kubacki oddaje salut sztandarowi

Prezentacja sztandaru przed frontem pododdziałów brygady

Wręczenie odznaki pamiątkowej 5 BPanc dla ministra M. Wachowskiego

            

Gen. dyw. Z. Zalewskiego                              Gen. dyw. J. Ornatowskiego

 

                     

Płaty sztandaru 5 BPanc „Skorpion”

Po defiladzie udajemy się do Ratusza, dokąd wszystkich honorowych gości, w tym szczególnie weteranów zaprosił Prezydent Miasta Opola, Leszek Pogan na lampkę wina, oprócz oficjalnych wypowiedzi na tematy związane z uroczystością, wiele ciepłych słów zostało powiedzianych na temat stosunków wojskowo – cywilnych na terenie garnizonu opolskiego. Usłyszeliśmy, że działalność dywizji obok codziennego żołnierskiego szkolenia rozciągała się także na współpracę ze społeczeństwem, środowiskami kombatanckimi oraz organizacjami społecznymi. Dowiedzieliśmy się, że stało się to ciągłą tradycją 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej. Dlatego wielu żołnierzy za pracę na rzecz swoich miast zostało uhonorowanych odznakami zasłużonych.

Po uroczystości odsłonięcia tablicy na opolskim  ratuszu  Minister Stanu w kancelarii Prezydenta RP, Mieczysław Wachowski, dowódca Wojsk Lądowych gen. dyw. Zbigniew Zalewski, dowódca ŚOW gen. dyw. Janusz Ornatowski, szef logistyki ŚOW gen. bryg. A. Goliszewski, szef sztabu 10 Dywizji płk A. Tkacz, wojewoda opolski R. Zębaczyński przybili do sztabu 5 BPanc. Szef sztabu brygady mjr J. Zadworny złożył meldunek ministrowi M. Wachowskiemu. Szef sztabu brygady zapoznał z realizacją zadań szkoleniowych i działalnością bieżąca brygady. Gaście zostali zapoznani z tradycjami, jakie przyjęła i kontynuuje brygady oraz zwiedzili Sale Tradycji.

Goście zwiedzają Sale Tradycji 5 BPanc

Minister M. Wachowski otrzymał od szefa sztaby brygady mjr J. Zadwornego  pamiątkowy ryngraf

 

Wspólne zdjęcie w Sali Tradycji 5 BPanc; od lewej: gen. bryg. A. Goliszewski, gen. Dyw. Z. Zalewski, min. M. Wachowski, gen dyw. J. Ornatowski, mjr J. Zadworny, wojewoda opolski R. Zębaczyński, kpt. W. Taboła, płk A. Tkacz

Po spotkaniu w Ratuszu, autokary przewożą weteranów na cmentarz, gdzie zgodnie z utrwaloną już tradycją spotykają się w komplecie z uczestnikami uroczystości, by złożyć kwiaty na grobie naszego pierwszego dowódcy Pułku 4 Pancernego „Skorpion”, śp. płk dypl. Stanisława Glińskiego. Grób nakrywa już piękna płyta z ciemno – szarego granitu. Honory Pułkownikowi oddał nowy sztandar jednostki.

 

Kwiaty składają por. E. Głowacki, mjr M. Białkiewicz, kpt. J. Matykiewicz

 

Dowództwo brygady oddaje honory płk S. Glińskiemu. Od lewej: ppłk R. Kubacki ppłk A. Mataniak, mjr J. Zadworny

Zgodnie z miejscowym zwyczajem w godzinach popołudniowych i wieczornych spotykamy się na podmiejskim poligonie z żołnierzami Brygady i mieszkańcami Opola. Licznie przybyły także rodziny żołnierzy zawodowych. W programie mieścił się pokaz broni i pojazdów bojowych, te ostatnie przyciągały przede wszystkim młodzież, ale i starsi, ze mną włącznie, zaglądali do wnętrza pojazdów. Młodzi żołnierze udzielali                                           

dokładnych, fachowych odpowiedzi na pytania, imponując opanowaniem przedmiotu. Na tle nieba popisywali się piloci, na ziemi zaś w grupa antyterrorystyczna opolskiej policji. Na strzelnicy swoje umiejętności sprawdzali ci obywatele, którym we krwi pozostały jeszcze wojskowe nawyki.

Niestrudzona orkiestra dywizji stwarzała nastrój sprzyjający rozmowom toczonym przy stołach, które rozstawiono w namiotach – halach, przysmaków rozstawionych na stołach nie będę wspominał, aby ci, którzy nie mogli być razem z nami, nie popełnili grzechu zazdrości.

Ci, którzy częściej zjawiali się w Opolu, zaprzyjaźnili się z wieloma osobami i ich rodzinami. Oprócz takich spotkań jak wspomniany wyżej festyn, opolscy przyjaciele weteranów wykorzystywali również przerwy występujące w programie uroczystości i zapraszali kilkuosobowe grupki weteranów do swoich mieszkań. Poznawali ich, więc w środowisku rodzinnym, wśród sprzętów, przemiłych dzieci.

Ten przekaz, w którym nie sposób zrelacjonować wszystko co wydarzyło się w 1995 roku, myślę że pozwoli czytelnikowi zorientować się dokładniej w stosunkach jakie łączyły weteranów  z opolską jednostką, z opolskimi „Skorpionami”.

Ta sympatia, koleżeństwo i przyjaźń między weteranami a młodymi „Skorpionami” trwała do chwili aż Bóg wezwał ich do siebie na wieczną wartę.

 

Opracowano na podstawie książki “Opolski garnizon wojskowy w latach 1989-2009” T. I. wydana 2014 r. autor Jan ZADWORNY

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *